دسته     سایر رویدادها
 17 تیر 1398
نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر

نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر

نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر
17الی 31تیرماه98
موزه خوشنویسی ایران


پذیرایی و تشریفات افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر توسط گروه تشریفات آیین ایرانیان به نحو شایسته صورت گرفت.

دسته های رویداد ها