دسته     سایر رویدادها
 01 مرداد 1401
مراسم جشن فارغ التحصیلی ورودی95 دندانپزشکی دانشگاه تهران

مراسم جشن فارغ التحصیلی ورودی95 دندانپزشکی دانشگاه تهران

مراسم جشن فارغ التحصیلی ورودی95 دن دانپزشکی دانشگاه تهران
30تیرماه1401


تشریفات و پذیرایی مراسم جشن فارغ التحصیلی ورودی95 دندانپزشکی دانشگاه تهران
30تیرماه1401 در سالن همایشهای الماس به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های رویداد ها