17 دی 1398
اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن

اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن

اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن
9دي ماه 98
مركز همايشهاي شهيد بهشتي


پذيرايي و تشريفات اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن در مركز همايشهاي شهيد بهشتي توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته صورت پذيرفت.

دسته های اخبار