24 تیر 1396
كنفرانس فرصت هاي وي‍ژه اقتصادي و تجاري ايران و عراق

كنفرانس فرصت هاي وي‍ژه اقتصادي و تجاري ايران و عراق

كنفرانس فرصت هاي وي‍ژه اقتصادي و تجاري ايران و عراق
6و7 دي ماه 93


تشريفات و پذيرايي از كنفرانس فرصتهاي ويژه اقتصادي و تجاري ايران و عراق در مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران به نحو شايسته برگزار شد.

دسته های اخبار