23 اسفند 1399
اولين اجلاس وكيل حرفه اي

اولين اجلاس وكيل حرفه اي

اولين اجلاس وكيل حرفه اي
سالن همايشهاي كتابخانه ملي
اسفند1399


پذيرايي و تشريفات از اولين اجلاس وكيل حرفه اي توسط گروه مجرب تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته صورت پذيرفت.

دسته های اخبار