دسته     سایر پروژه ها
 09 مرداد 1396
کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران

کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران

کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران
مرکز همایشهای بین المللی علوم پزشکی
4لغایت 6 مرداد ماه 96


پذیرایی و تشریفات کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران در مرکز همایشهای علوم پزشکی به نحو شایسته برگزار گردید

سرویس ها

دسته های پروژه ها