دسته     سایر افتخارات
 09 اسفند 1396
جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر

جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر

جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر
اسفند ماه 96
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران


جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر
اسفند ماه 96
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران

دسته های افتخارات