دسته     سایر افتخارات
 08 بهمن 1397
دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی
5بهمن ماه 97
سالن همایشهای بین المللی وزارت کشور


پذیرایی و تشریفات دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی در سالن همایشهای وزارت کشور به نحو شایسته صورت پذیرفت و در پایان با اهدا لوح یاد بود از مجموعه تشریفات آیین ایرانیان تقدیر به عمل آمد.

دسته های افتخارات