دسته     سایر افتخارات
 06 اسفند 1398
نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران

نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران

نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران
مركز همايشهاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي
بهمن ماه 98


پذيرايي و تشريفات نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران درمركز همايشهاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي به نحو شايسته صورت پذيرفت و در پايان با اهدا لوح تقدير از مجموعه تشريفات آيين ايرانيان قدرداني بعه عمل آمد.

دسته های افتخارات