دسته     سایر افتخارات
 24 خرداد 1396
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مصلي امام خميني ره


پشتيباني و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در مصلي امام خميني ره در مورخ 10تا 20ارديبهشت سال 93به نحو شايسته صورت پذيرفت و در پايان نمايشگاه از اين شركت تقدير به عمل امد.

دسته های افتخارات