بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مصلي امام خميني ره

بیشتر
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني و تشريفات ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

بیشتر
بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب
بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

بیشتر
همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق
همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

بیشتر
سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران
سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

بیشتر
هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران
هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران

هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي

بیشتر

دسته های افتخارات